9/9

Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων, ταμειακές μηχανές

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 / Τ.Κ. 101 84 | ΑΘΗΝΑ / Τ: 2103610065

1076918/493/0015/19.9.2007
Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων.
Αρ. Πρωτ. 1076918/493/0015/19.9.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων. Σε απάντηση της από 25-7-2007 αίτησή σας, σχετικά με το χρόνο διαφύλαξης  των αντιγράφων των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου (14/12/2004) δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
 
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (14-12-2004) μπορούν να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους, σύμφωνα με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
 
3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26-1-2005,  με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.3296/2004, τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται ως ακολούθως:
 
α. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες παραγράφηκε το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή είχε λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους  πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούν να καταστραφούν.
 
β. Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) μπορούν να καταστραφούν, εφόσον οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι 14/12/2004 (μετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση υποθέσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις  που ορίζονται από τις κατ΄ ιδίαν διατάξεις περί περαίωσης υποθέσεων), ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ενώ τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μετά τη δημοσίευση του ν.3296/2004 (14/12/2004) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και μετά τον έλεγχο, μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994).
 
4. Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύουν για τα στοιχεία των χρήσεων στις οποίες υπάρχουν πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καθώς και για τα στοιχεία των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 18 του Ν.3091/2002, 22 παράγραφος 3 του Ν.3212/2003 και 84 παράγραφος 5 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994),
 
5. Τα ανωτέρω αφορούν το χρόνο διαφύλαξης όλων των φορολογικών στοιχείων είτε αυτά είναι στελέχη χειρόγραφων στοιχείων, είτε είναι αντίγραφα αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές. Τονίζεται επίσης, ότι κατ΄ εφαρμογή των προϊσχυουσών αλλά και των ισχυουσών διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική φορολογική υπόθεση αυτών, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Τέλος επισημαίνεται ότι, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου των χρήσεων 2000 (οικον. έτος 2001) και 2001 (οικον. έτος 2002) παρατάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3513/2006 μέχρι 31-12-2008.
 
 
Πηγή
http://www.taxheaven.gr