9/9

φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί και συστήματα - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005
Αρ. Πρωτ. 1100772/1474/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τμήμα: ΓΆ - Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα
ΠΟΛ. 1135

ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων / διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ > Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση γδ΄ και στ΄ του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992/ΦΕΚ 84 Α΄).

3. Την ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497 Β΄/18.7.1988) «Τεχνικές Προδιαγραφές ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών».

4. Την Α.Υ.Ο. 1133630/1096/ΠΟΛ.1326/13.12.1996 (ΦΕΚ 1169 Β΄/30-12-1996) «Παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από εμπόρους - «αντιπροσώπους» ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.μ.».

5. Την ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ Β΄ 1338) «Τεχνικές Προδιαγραφές Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και συστημάτων».

6. Την ΑΥΟ 1016803/290/A0006/19.02.2002 (ΦΕΚ 255 Β΄/28.2.2002) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μελέτη βελτίωσης, εξειδίκευσης, προσαρμογής και αναθεώρησης των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων και θέσπισης νέων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών και την επέκταση της χρήσης Φ.Τ.Μ., ειδικών φορολογικών μηχανισμών και δημοσιονομικών μονάδων επεξεργασίας και σε άλλες μορφές συναλλαγών (αυτόματους πωλητές, ταξίμετρα, βενζιναντλίες, κ.λ.π.), καθώς και το από 14.6.2002 πόρισμα της επιτροπής αυτής.

7. Την ΑΥΟ 1047819/815/Α0006 (ΦΕΚ 732 Β΄/13-06-2002) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με αντικείμενο την έκδοση πορίσματος για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Ασφαλών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων και τη μελέτη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 1809/1988 και της κατάργησης της διάτρησης των στοιχείων του Κ.Β.Σ., καθώς και το από 9.8.2002 πόρισμα της επιτροπής αυτής.

8. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων»

9. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους»

10. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β΄/11.6.2003) «Τροποποίηση - Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002), και 1092819/366/0015 ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002)».

11. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ. 3Β΄/9.12003) «Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ ΠΟΛ.1258/21.11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002)».

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, 1051922/552/0015 ΠΟΛ.1084/3.6.2003 - (ΦΕΚ. 762Β΄/12.6.2003) «Τήρηση βιβλίων και υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Έκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων».

13. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259 Β΄/3.9.2003) «Διαδικασίες μεταβίβασης - μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών».

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών, 1106660/1247/0015/ΠΟΛ.1129/28.11.2003 - (ΦΕΚ. 1816Β΄/5.12.2003) «Τήρηση βιβλίων και χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Έκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων - Διαδικασία μεταβίβασης - μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. - Συμπλήρωση και τροποποίηση των ΚΥΑ 1051922/552/0015/ΠΟΛ.1084/3.6.2003 (ΦΕΚ 762/Β΄), καθώς και της Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015/ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/Β΄)».

15. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ).
16. Τις αποφάσεις και Θέσεις της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, ελέγχου και χορήγησης άδειας καταλληλότητας στους φορολογικούς μηχανισμούς.

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 «Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες» για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/9/ΕΚ της 23ης Μαρτίου 1994 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 100/1/19-04-1994) - (ΦΕΚ 157Β΄/13.03.1996),

18. Το Π.Δ. 42/2003 «Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28-01-2000) -(ΦEK 44A΄/21.02.2003)

19. Τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα: IEC 70-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55022, EN 50148, EN 60529, EN 60950-1, EN 61010-1, EN 60068, ISO/IEC 10118 - 3

20. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α΄ /20.11.2003) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2001»

21. Το Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ»,

22. Την ανάγκη θέσπισης τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων και διαδικασιών χρήσης και λειτουργίας τους, για την παρακολούθηση των διαφόρων μορφών συναλλαγών, την περιστολή της φοροδιαφυγής, την διασφάλιση της απόδοσης του ΦΠΑ, την ασφαλή αποθήκευση του περιεχομένου των παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή, την μείωση του όγκου των θεωρούμενων από τις ΔΟΥ παραστατικών, την παρακολούθηση αυτών μέσω του TAXIS - υποσύστηματος Κ.Β.Σ. και τη διευκόλυνση των υπόχρεων στη χρήση αυτών αλλά και των ελεγκτικών οργάνων.

23. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

24. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικά

1.1. Επιτροπή
Στην απόφαση αυτή Επιτροπή, νοείται η αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού μηχανισμού και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή άλλος εξουσιοδοτημένος από αυτήν φορέας.

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις

1.2.1 Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με ειδικές κατηγορίες φορολογικών μηχανισμών, όπως επίσης και με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή και την εξειδίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεομένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, και δεν αναφέρεται λεπτομερώς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές εξετάζεται ειδικά από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

1.2.2. Για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενσωματώνουν δυνατότητες διαχείρισης μονάδων μέτρησης ποσότητας, π.χ. νομισμάτων, όγκου (αντλία καυσίμου), βάρους (ζυγαριάς), απόστασης, χρόνου (ταξιμέτρου), κλπ. και η λειτουργία του υποσυστήματος του φορολογικού μηχανισμού δεν είναι ανεξάρτητη - διακριτή από την λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του κάθε συγκεκριμένου υποσυστήματος μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο υποσύστημα.

1.2.3. Στη περίπτωση που οι φορολογικοί μηχανισμοί συνδέονται σε δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, είναι απαραίτητη η άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται.

1.3. Πιστοποιήσεις

1.3.1. Όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την σήμανση CE.

1.3.2. Στην περίπτωση που οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί, προορίζονται να λειτουργούν σε ειδικές συνθήκες, τότε όπου υπάρχουν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί κατασκευάζονται και φέρουν ειδική σήμανση συμβατότητας προς τους κανονισμούς αυτούς.

1.3.3. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

1.3.4. Περιπτώσεις Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ και στην Τουρκία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ΄ όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Γενικά

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν γενικά όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και επιπλέον εξειδικεύουν τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων συναλλαγών.

2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ).

2.1.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου («Νομίμων Αποδείξεων») σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2.1.2. Όλες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ).

2.2.1. Ως Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ) ορίζεται κάθε φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής συνεχούς τάσης.

2.2.2. Οι φορητοί ΦΗΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

---> εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους,
---> κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,
---> ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,
---> καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,
---> τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση.

2.2.3. Κάθε φορητός ΦΗΜ που προορίζεται να λειτουργεί σε υπαίθριο μη προστατευόμενο κλειστό χώρο ή είναι κινητός εποχούμενος, δηλώνεται ρητώς στην αίτηση - φάκελο έγκρισης και πληροί τις ειδικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά περί φορητών ΦΗΜ, όσον αφορά τις συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας και με βάση αυτές τις ειδικές απαιτήσεις, διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος. Δεν απαιτείται ούτε επιβάλλεται καμία επιπλέον απαίτηση για έγκριση, σε συσκευές τα χαρακτηριστικά των οποίων καλύπτονται από τις οδηγίες 89/336/EOK (EMC) και 73/23/EOK (LVD).

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.3.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Ο ΦΗΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες υπολογιστικές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για μεταφορά φορολογικών δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λ.π.).

3. Αντί του συστήματος Διπλής Εκτύπωσης, ο ΦΗΜ χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων των εκδιδόμενων δελτίων

4. Η εισαγωγή στοιχείων δύναται να γίνεται εκτός του πληκτρολογίου και μέσω άλλων μονάδων επικοινωνίας και λήψης δεδομένων.

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ). Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ), ο οποίος διαθέτει πληκτρολόγιο ως μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ), ο οποίος διαθέτει υποχρεωτικά πληκτρολόγιο ως βασική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

Πηγή > www.taxheaven.gr