9/9

Αγορά νέας ταμειακής μηχανής μετά απο πλήρωση μνήμης, διαφύλαξη της παλαιάς ταμειακής

Αγορά νέας ταμειακής μηχανής μετά από πλήρωση φορολογικής μνήμης, διαφύλαξη της παλαιάς ταμειακής μηχανής
1. Yποχρεώσεις χρήστη
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτηδευματίας προβεί στην αγορά καινούργιας φ.τ.μ., λόγω πλήρωσης της μνήμης υποχρεούται:

α) να διαφυλάξει ολόκληρη την παλιά μηχανή, το βιβλιάριο συντήρησης καθώς και τη δημοσιονομική μνήμη με τα στοιχεία που εμπεριέχονται σ` αυτήν, για όσο χρόνο απαιτείται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2, 39 παρ. 3 του KBΣ (Π.Δ. 186/92) και του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 1809/1988.

β) να συντάξει σε δύο αντίτυπα την κατάσταση της παραγράφου 2 του προηγούμενου κεφαλαίου και να υποβάλει στη ΔOY εντός δέκα (10) ημερών το ένα αντίτυπο αυτής, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1809/1988 για την αγορά της νέας φ.τ.μ.

Εξυπακούεται ότι και στην πλήρωση της μνήμης της φ.τ.μ. χωρίς να αγορασθεί νέα (π.χ. επιλέγεται η χρήση H/Y), έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.
2. Απόσβεση αξίας καινούργιας φ.τ.μ.
Τονίζεται ότι στην περίπτωση αγοράς καινούργιας φ.τ.μ., παρέχεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (άρθρο 9 παρ.1 και 2), η δυνατότητα απόσβεσης της αξίας της. Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων B` κατηγορίας και εφόσον ο επιτηδευματίας φορολογείται με τη χρήση μοναδικών συντελεστών (εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών), η αξία της φ.τ.μ. εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη.Το πλεονέκτημα αυτό δεν υφίσταται σε περίπτωση αντικατάστασης μνήμης.